Following the recent EU directive this website does not automatically use cookies. Without cookies, it is not performing as well as it can. If you would like to enjoy the full functionality of this website, you have to accept cookies.

Utdelning och utdelningspolicy

Enligt den utdelningspolicy som antagits av Transmodes styrelse är Transmodes mål att föreslå en årlig utdelning som över tid uppgår till mellan 25 och 50 procent av årets resultat för det föregående räkenskapsåret.

Enligt utdelningspolicyn ska styrelsen beakta Transmodes investeringsbehov, finansiella behov och likviditetsbehov och Transmodes finansiella målsättningar när en utdelning föreslås för ett räkenskapsår.

Vid årsstämman den 10 april 2014 beslutades en utdelning om 1,80 SEK (1,80) per aktie, motsvarande totalt 50,0 MSEK (50,0), för verksamhetsåret 2013. Utdelningen motsvarar 41 (36) procent av årets resultat 2013. Mot bakgrund av bolagets starka kassaposition, att bolaget inte har några räntebärande skulder och att bolaget finansierar sin verksamhet med det egna resultatet, beslutade årsstämman om en extra utdelning om 4,70 SEK(–) per aktie, motsvarande totalt 130,6 MSEK (–), för verksamhetsåret 2013.

Totalt beslutade årsstämman därmed en utdelning om 6,50 SEK (1,80) per aktie, motsvarande totalt 180,6 MSEK (50,0).